Právne predpisy

Stavebný zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení k 01-01-2010
Vyhláška č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

Ďalšia legislatíva

 • Vyhláška č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
 • Zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch
 • Vyhláška č. 158/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody
 • Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Opatrenie č. 128/2000 Z. z. ktorým sa vyhlasuje Klasifikácia stavieb
 • Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Vyhláška č. 625/2006 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Katastrálny zákon - zákon č. 162/1995 o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam
 • Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu
 • Zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadkok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona
 • Vyhláška č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a úzenmoplánovacej dokumentácii
 • Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov