Pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov

 • poradenstvo v oblasti verejného obstarávania a verejných obchodných súťaží
 • analýza predmetu obstarávania a návrh najvhodnejšieho postupu v súlade
  s platnými právnymi predpismi
 • zabezpečenie komplexných služieb v procese verejného obstarávania v zmysle platných právnych predpisov
 • vypracovanie súťažných podkladov
 • vypracovanie oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
 • vysvetlenie k dokumentácii verejného obstarávania
 • spracovanie dokumentácie verejného obstarávania
 • zabezpečenie komplexných služieb pri verejnej obchodnej súťaži v zmysle platných právnych predpisov
 • NOVÉ - Zadávanie zákaziek cez elektronické trhovisko

Pre súťažiacich (záujemcov/uchádzačov)

 • sledovanie zverejnených oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v oblasti pôsobenia klienta uchádzačom/záujemcom.
 • poradenstvo pri zostavovaní ponuky, kontrola úplnosti ponuky z hľadiska obsahovej aj formálnej
 • poradenstvo pri podávaní žiadosti o vysvetlenie, žiadosti o nápravu alebo námietky
 • NOVÉ - Poradenstvo pri zadávaní zákaziek cez elektronické trhovisko